Asiel- en vluchtelingenrecht

Vluchten doet niemand vrijwillig. Ontsnappen aan geweld en vervolging gaat vaak gepaard met ingrijpende verliezen van familieleden, status en economische achteruitgang. In sommige gevallen laten seksueel geweld, foltering en andere traumatische ervaringen diepe sporen na in een mensenleven.

Voor herstel en een succesvolle nieuwe start in Nederland is een stabiel en veilig verblijf onontbeerlijk.

Op het terrein van het personen- en familierecht kunnen wij u adviseren en zo nodig bijstaan in een procedure met betrekking tot onder andere

  • Asielaanvragen
  • Dublinprocedures
  • Intrekking van asielvergunningen
  • Nareisprocedures (gezinshereniging voor asielzoekers)
  • Openbare ordekwesties en ongewenst verklaringen
  • Artikel 1F-zaken
  • Signaleringen in Europese databanken, zoals het Schengen Informatie Systeem

Algemene informatie over de asielprocedure is te vinden op de websites van de Immigratie- en Naturalisatiedienst: < www.ind.nl > en van VluchtelingenWerk: < www.vluchtelingenwerk.nl >.